Vedtægter

Vedtægter for Trehøje-Pigerne


§ 1 Trehøje-Pigerne er ”en klub i klubben”, som har til formål at arrangere og afvikle matcher i sæsonens løb.

§ 2 Kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der på spilledagen er fyldt 18 år og har spillet sig ned i handicap 45 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne og deltage i disse matcher. Spilleformen og øvrige informationer vil fremgå af årsprogrammet og af ugentlige opslag på Trehøje-Pigernes opslagstavle, eller af mails sendt via Golfboks.


§ 3 Der afholdes matcher hver tirsdag, med start ca. den første tirsdag i april, og sæsonen afsluttes med en afslutnings-match, med efterfølgende generalforsamling. Dog vil der være en pause i juli måned omkring ferien. Matchfee fastsættes af bestyrelsen.

§ 4 Der udløses præmie for hver 7 deltagere i hver række. Har to spillere opnået samme resultat, findes vinderen ved flg. model – bedst på de sidste hhv. 9, 6 og 3 huller. Er der lighed her, ses der på det sidst spillede hul. Hvis der forsat er lighed i resultatet, trækkes der lod. Der er præmieoverrækkelse ved fællesspisninger.

§ 5 Turneringsprogrammet udfærdiges af bestyrelsen og offentliggøres på Trehøje-Pigernes hjemmeside samt opslagstavlen i klubhuset.

§ 6 Der afholdes generalforsamling hvert år ved slutningen af sæsonen med følgende dagsorden:
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Formandens beretning
• Aflæggelse af regnskab ved kassereren
• Valg af ny bestyrelse
• Valg af revisor/revisorsuppleant
• Indkomne forslag
• Eventuelt
Indkaldelse til generalforsamling fremgår af matchprogram, samt oplyses på Trehøjepigernes hjemmeside, og opslag i klubhuset.

§ 7 Vedtægtsændringer vedtages med almindeligt stemmeflertal. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen via mail eller Pigeklubbens informationssystem med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.
Der skal tages referat af generalforsamlingen og vedtægtsændringerne skal påføres vedtægterne.

§ 8 Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, således dagsordenen er tilgængelig senest 8 dage før.

§ 9 Bestyrelsen for Trehøje-Pigerne består af 6 personer, der vælges af generalforsamlingen. Man vælges for en 2-årig periode. Der er 3 på valg hvert år. Der vælges desuden hvert år en 1. og 2. suppleant. For begge suppleanter er valgperioden kun 1. år. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 10 Bestyrelsen konstituerer sig selv og bestemmer selv forretningsordenen. Hvis man udtræder som medlem af Trehøje Golfklub, udtræder man automatisk af Trehøje-Pigernes bestyrelse, og afløses herefter af en suppleant. Bestyrelsen kan godkende at kasserer råder over dankort og netbank til pige klubbens bankkonto.


§11 Såfremt den siddende bestyrelse samlet ønsker at nedlægge sit hverv i utide, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny bestyrelse vælges. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendes 14 dage før afholdelsen. Er der på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ikke mulighed for at få valgt en ny bestyrelse kan generalforsamlingen med 2/3 af de fremmødtes stemmer vælge at deponere regnskaber og kapital hos bestyrelsen for Trehøje Golfklub, indtil en ny bestyrelse for Trehøje-Pigerne kan vælges. Er der ved udløbet af 2 år fra en eventuel deponering endnu ikke valgt en ny bestyrelse, opløses klubben automatisk.


§ 12 Nedlæggelse af Trehøje-Pigerne kan kun ske ved ordinær generalforsamling med 2/3 af medlemmernes stemmer. Er generalforsamlingen efter dette ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 3 uger efter, og her kan nedlæggelse vedtages ved almindeligt stemmeflertal.


§ 13 Ved klubbens opløsning, doneres en eventuel formue til Junior pigerne i Trehøje Golfklub.

På bestyrelsens vegne
Trehøje-Pigerne, Trehøje Golfklub den 2. oktober 2021