Login

Vedtægter

Formål og vedtægter

lørdag, 7. oktober, 2017

Oktober 2017
Formål.:
Trehøje-Pigerne er ”en klub i klubben”, som har til formål at arrangere og afvikle tirsdags matcher i sæsonens løb, samt at fremme det sociale samvær i forbindelse hermed. Der afholdes matcher hver tirsdag, med start den første tirsdag i april, og sæsonen afsluttes med en afslutnings-match, med efterfølgende generalforsamling. Dog vil der være en pause i juli måned omkring ferien.

Kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der på spilledagen er fyldt 18 år, og har spillet sig ned i handicap 45 eller derunder kan deltage i disse matcher. Spilleformen og øvrige informationer vil fremgå af årsprogrammet, af ugentlige opslag på Trehøje-Pigernes opslagstavle, eller af mails sendt via Golfbox systemet.

Vedtægter.: Klubbens navn er.: Trehøje-Pigerne.Daglig ledelse er Trehøje-Pigernes bestyrelse. Øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i forbindelse med afslutningsmatchen. Datoer for generalforsamlingen fremgår af matchprogrammet.Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen. Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, således dagsordenen er tilgængelig senest 8 dage før.

Dagsordenen udsendes via Golfbox systemet umiddelbart efter. Generalforsamlingens dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskab
  5. Valg til bestyrelsen/bestyrelsessuppleant
  6. Valg af revisor/revisorsuppleant
  7. Indkommende forslag
  8. Evt.

Deltagerne i Trehøje-Pigernes matcher, der afholdes hver tirsdag, skal respektere de konditioner, som bestyrelsen fastsætter, herunder match-fee, match-form m.v. Bestyrelsen fastsætter endvidere, match-konditioner, pointsystemer, rækkeinddelinger, præmier m.v. under hensyntagen til Trehøje-Pigernes økonomi.Ud over match-fee betaler de deltagende medlemmer intet kontingent til Trehøje-Pigerne.Det påhviler den enkelte spiller selv, at søge de relevante oplysninger omkring: Start tider, match-former, tilmeldinger m.v.

Det påhviler Trehøje-Pigerne at afvikle matcherne i overensstemmelse med golfreglerne, og i øvrigt koordinere de overordnede rammer i et samarbejde med Trehøje Golfklubs bestyrelse.

Bestyrelsen for Trehøje-Pigerne består af 6 personer, der vælges af generalforsamlingen. Man vælges for en 3 årig periode. Der er 2 på valg hvert år. Der vælges desuden hvert år en 1. og en 2. suppleant. For begge suppleanter er valgperioden kun 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og bestemmer selv forretningsordenen.Hvis man udtræder som medlem af Trehøje Golfklub, udtræder man automatisk af Trehøje-Pigernes bestyrelse, og afløses herefter af en suppleant.Trehøje-Pigerne har ansvar for administration og ajourføring af en hjemmeside, hvor relevante oplysninger omkring match-former, datoer, bestyrelse, m.v. vil fremgå.

Bestyrelsen varetager Trehøje-Pigernes tarv, under ansvar overfor generalforsamlingen, og har pligt til – og ansvar for – at der føres et retvisende og forsvarligt regnskab. Regnskabet fremlægges til generalforsamlingen.

Såfremt den siddende bestyrelse samlet ønsker at nedlægge sit hverv i utide, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny bestyrelse vælges. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendes via Golfbox 14 dage før afholdelsen. Er der på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ikke mulighed for at få valgt en ny bestyrelse kan generalforsamlingen med 2/3 af de fremmødtes stemmer vælge at.:

  1. Deponere regnskaber og kapital hos bestyrelsen for Trehøje Golfklub, indtil en ny bestyrelse for Trehøje-Pigerne kan vælges.
  2. Eller, at opløse Trehøje-Pigerne

Er der ved udløbet af 2 år fra en eventuel deponering endnu ikke valgt en ny bestyrelse, opløses klubben automatisk.

Ved klubbens opløsning, doneres en eventuel formue til Junior pigerne i Trehøje Golfklub.

Trehøje-Pigerne, Trehøje Golfklub

Disse vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 7. oktober 2017